Peceta sanitare

Pecetë e vogël që gratë e vënë në mbathjet e tyre gjatë ciklit menstrual. Peceta sanitare thith gjakun. Ajo ka një shirit ngjitës në pjesën e poshtme që të mos lëvizë nga vendi.

Sanitary towel

Small pad that women wear in their underpants during their menstrual period. The sanitary towel absorbs the blood. It has an adhesive patch on the underside to keep it in place.