Feçet

Jashtëqitja e fortë, të cilën njerëzit e nxjerrin prej trupit të tyre nëpërmjet anusit kur shkojnë në banjë.

Faeces

The solid excretion which people expel from their bodies through the anus when they go to the toilet.