Zgjedhja

Marrja e vendimit se cili opsion është më i miri midis disa opsioneve. Për shembull: njerëzit kanë mundësi të zgjedhin që të bëjnë fëmijë ose të mos bëjnë fëmijë; ose mund të zgjedhin një metodë kontracepsioni ndaj një tjetre.

Choice

Deciding which one is the best out of several options. For example: people have the choice to have children, or not to have them, or they can choose one method of contraception in preference to another.