Interseksualiteti

Një njeri është interseksual, kur ai ka tipare trupore, të cilat nuk janë të gjitha qartësisht mashkullore apo femërore.

Intersexuality

A person is intersexual when he or she has physical characteristics that are not all clearly male or female.