Injeksioni kontraceptiv

Injektimi i një hormoni në krah ose në vithe për të parandaluar shtatzaninë (një metodë kontracepsioni). Pas injeksionit, gruaja në 3 muajt e ardhshëm nuk mund të mbetet shtatzënë. Injeksioni bëhet nga një infermier, mjek ose gjinekolog.

Contraceptive injection

Injection of a hormone into the arm or buttock to prevent pregnancy (a method of contraception). After the injection a woman cannot get pregnant for the next 3 months. A nurse, doctor or gynaecologist gives the injection.