Implanti kontraceptiv

Një mënyrë për parandalimin e shtatzënisë (një metodë kontracepsioni). Implanti kontraceptiv është i vogël dhe në formën e shufrës. Mjeku e fut implantin nën lëkurë në parakrahun e një gruaje. Implanti kontraceptiv është i efektshëm për 3 vjet.

Contraceptive implant

A way of preventing pregnancy (a method of contraception). The contraceptive implant is small and shaped like a stick. The doctor puts the implant under the skin of the woman's upper arm. The contraceptive implant remains effective for 3 years.