HPV

Një virus (virusi i papilomës njerëzore). Disa lloje të HPV shkaktojnë lytha gjenitalë, të tjerat shkaktojnë kancerin e qafës së mitrës (te gratë) ose kancerin testikular (te burrat). Vajzave dhe djemve adoleshentë mund t'u bëhet një vaksinë para se të fillojnë të jenë aktivë nga ana seksuale, për të parandaluar më vonë infeksionin me HPV. HPV është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST).

HPV

A virus (human papillomavirus). Some types of HPV cause genital warts, others cause cervical cancer (in women) or testicular cancer (in men). Teenage girls and boys can be given a vaccine before they start to be sexually active to prevent infection with HPV later. HPV is a sexually transmitted infection (STI).