Homoseksualiteti

Homoseksualiteti kupton, të ndjehesh i tërhequr emocionalisht dhe seksualisht nga njerëz të të njëjtës gjini. Burrat ndjehen të tërhequr nga burrat dhe gratë nga gratë.

Homosexuality

Homosexuality means being emotionally and sexually attracted to people of the same sex. Men feel attracted to men and women to women.