Hepatiti C

Infeksion i mëlçisë i shkaktuar nga një virus. Hepatiti C transmetohet nëpërmjet kontaktit gjak me gjak, për shembull duke ndarë me njëri-tjetrin një brisk rroje, furçë dhëmbësh, material injeksioni ose nëpërmjet seksit pa mbrojtje nëse partnerët kanë dëmtime. Është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST).

Hepatitis C

Infection of the liver caused by a virus. Hepatitis C is transmitted through blood-to-blood contact, for example by sharing a razor blade, toothbrush, injection material, or though unprotected sex if the partners have lesions. It is a sexually transmitted infection (STI).