Goja e mitrës

Goja e mitrës është hyrja për në mitër në fillim të qafës së mitrës. Goja e mitrës është shumë e butë dhe ka një hapje të vogël. Dhimbjet e lindjes gjatë lindjes e hapin gojën e mitrës, me qëllim që foshnja të dalë në jetë nëpërmjet vaginës.

Cervical canal

The cervical canal is the entrance to the uterus at the beginning of the cervix. The cervical canal is quite soft and has a small opening. The contractions during birth open the cervical canal, so that the baby can be born through the vagina.