Gjinia / gjinia sociale

Çdo njeri ka një gjini biologjike dhe një gjini sociale. Gjinia sociale është roli, të cilit i renditet një njeriu në shoqëri për shkak të gjinisë së tij biologjike. Këto janë aftësitë, detyrat dhe identiteti i një personi. Në shoqëri ka, për shembull, parafytyrime të ndryshme për këtë, se si duhet të jetë një burrë ose një grua. Nëse shoqëria ndryshon, ndryshon po ashtu ky parafytyrim.

Gender

Everyone has a biological sex and a gender. Gender is the role assigned to a person in society because of his or her biological sex. These are a person’s abilities, tasks and their identity. In various societies, for example, there are different ideas about how a man or a woman should be. When a society changes, these ideas also change.