Gjinia biologjike

Gjinia biologjike është fakti biologjik, të jesh lindur femër, mashkull ose interseksual.

Biological sex

The biological sex is the biological fact of being born female, male or intersexual.