Pjellor/pjellore

Nëse jeni pjellor (ose pjellore), ju jeni në gjendje të lindni fëmijë (nëse jeni grua) ose të bëni fëmijë (nëse jeni burrë). Gruaja ka rreth 6 ditë pjellore gjatë ciklit të saj menstrual, rreth kohës së ovulacionit. Nëse kryen marrëdhënie seksuale gjatë kësaj kohe, ajo mund të mbetet shtatzënë.

Fertile

If you are fertile, you are able to have a baby (if you are a woman) or make a baby (if you are a man). A woman has about 6 fertile days during her menstrual cycle, around the time of ovulation. If she has sexual intercourse during this time, she may become pregnant.