Fetusi

Fëmija i cili rritet në barkun e nënës, që prej javës së nëntë pas fekondimit, e deri në lindje. Para kësaj periudhe ai quhet embrion.

Foetus

The child growing inside the mother's belly from the ninth week after conception until birth. Before that, it is called the embryo.