Çrregullimi i funksionit erektil

Një problem në të cilin, gjatë një periudhe të gjatë kohe, burri pothuajse nuk ka asnjëherë ereksion ose nuk mund të mbajë një ereksion. Është normale që një burrë të mos ketë ndonjëherë ereksion. Burri ka çrregullim të funksionit erektil kur kjo ndodh shpesh dhe gjatë periudhave më të gjata kohore.

Erectile dysfunction

A problem in which, during a long period of time, a man almost never gets an erection or cannot maintain an erection. It is normal that a man sometimes cannot get an erection. A man only has erectile dysfunction when this occurs often and during longer periods of time.