Diskriminimi

Trajtimi ndryshe i njerëzve, për shembull për arsye se kanë ngjyrë lëkure, seks ose orientim seksual të ndryshëm, ose kanë HIV. Diskriminimi ndalohet me ligj në shumicën e vendeve.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.