Diafragma

Kupë silikoni, me gjerësi maksimale 10 cm, të cilën e vendos gruaja brenda vaginës së saj para se të kryejë marrëdhënie seksuale. Ai parandalon mbetjen shtatzënë të një gruaje (është një metodë kontracepsioni). Një diafragmë mbulon hyrjen në mitër (qafën e mitrës) dhe pengon hyrjen e spermës së burrit në mitër. Për të rritur mbrojtjen, brenda diafragmës vendoset një xhel, me të cilin vriten ose ndalohen spermatozoidet.

Diaphragm

Silicone cap, with a maximum diameter of 10 cm wide, which a woman puts into her vagina before having sexual intercourse. It prevents a woman from getting pregnant (it is a method of contraception). A diaphragm covers the entrance to the uterus (cervix) and prevents the man's semen from entering the uterus. To enhance protection, a gel is applied to the inside of the diaphragm to kill or inhibit sperm cells.