Data e skadimit

Dita e fundit në të cilën mund të përdoret një produkt. Pas kësaj dite, produkti nuk mund të jetë më i efektshëm.

Expiry date

Last day on which a product may be used. After this day, the product may no longer be effective.