Qafa e mitrës

Hyrja e ngushtë në fund të mitrës, në krye të vaginës. Qafa e mitrës zgjerohet gjatë lindjes.

Cervix

Narrow entrance at the bottom of the uterus, at the top of the vagina. The cervix becomes broader during delivery.