Divorci

Përfundimi ligjor i një martese. Pas një divorci, mund të martoheni me dikë tjetër.

Divorce

Legal ending of a marriage. After a divorce, you can marry someone else.