Legeni

Pjesë e trupit: grupi i lakuar i kockave midis këllqeve.

Pelvis

Part of the body: the curved set of bones between the hips.