Barazi e të drejtave

Ideja, që të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe po ashtu duhet të trajtohen si të tillë. Për shembull, njerëzit, që janë të sëmurë ose homoseksualë ose që kanë ngjyrë tjetër lëkure, janë të gjithë të barabartë. Barazia mbrohet me ligj.

Equality

The idea that all people are equal and have to be treated as such. For example, people who are sick, homosexual or who have another skin colour are all equal. Equality is protected by the law.