Abortimi

Ndërprerja me dashje e një shtatzanie, për shembull nëse shtatzënia kërcënon jetën e gruas ose nëse gruaja nuk e do shtatzëninë. Në rastin kur gruaja nuk e do shtatzëninë, në shumicën e vendeve evropiane abortimi lejohet deri në 12 javë pas fekondimit.

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.