Antitrupi

Substancë e prodhuar nga trupi për t'u mbrojtur nga një virus ose bakter.

Antibody

Substance produced by the body to protect against a virus or bacterium.