Mamia

Një person i trajnuar që ndihmon një grua shtatzënë para, gjatë dhe pas lindjes. Mamitë nuk mund të japin receta për ilaçe. Mamia mund të jetë burrë ose grua.

Midwife

A trained person who helps a pregnant woman before, during and after delivery. Midwives cannot prescribes medicines. A midwife can be a woman or a man.