I/e rritur

Një burrë ose një grua që është në moshën e duhur për të marrë vendime ligjore rreth jetës së tij ose të saj. Në shumicën e vendeve evropiane, një person bëhet i rritur në moshën 18-vjeçare.

Adult

A man or woman who is old enough according to the law to make decisions about his/her own life. In most European countries, a person becomes an adult on his/her 18th birthday.