Abstinenca

Moskryerja e marrëdhënies seksuale. Ndonjëherë partnerët praktikojnë abstinencën rreth kohës së ovulacionit si një metodë kontracepsioni. Gruaja është pjellore gjatë rreth 9 ditëve në çdo cikël. Abstinenca është një metodë natyrore kontracepsioni, por është e vështirë të zbatohet siç duhet.

Abstinence

Not having sexual intercourse. Sometimes partners practise abstinence around the time of ovulation as a method of contraception. A woman is fertile during approximately 9 days per cycle. Abstinence is a natural method of contraception, but is hard to apply correctly.