Shijoj

Të ndjesh kënaqësi, për shembull gjatë marrëdhënieve seksuale.

To enjoy

To feel pleasure, for example during sexual intercourse.