Partneri

Personi, me të cilin dikush ka një marrëdhënie.

Partner

Person you are in a relationship with.