Abuzimi seksual

Abuzime seksuale janë veprime seksuale tek fëmijët dhe tek të lënët për mbrojtje me ose pa kontakt fizik. Me kontakt fizik është kuptuar p.sh. të prekurit ose të puthurit e fëmijës. Pa kontakt fizik mund të jetë p.sh., nëse një autor vepre prek dhe fërkon penisin e tij para fëmijës. Autoret e veprave dhe autorët e veprave shfrytëzojnë fuqinë ose autoritetin e tyre, me qëllim që të kënaqin nevojat e tyre mbi kostot e të tjerëve. Abuzimi seksual është një formë e dhunës dhe është në Gjermani një vepër penale.

Sexual abuse

Sexual abuse includes sexual acts with children and protected adults with or without body contact. With body contact is, for example, touching or kissing a child. Without body contact, for example, an offender can touch and rub his own penis in front the child. The perpetrators use their power or authority to meet their own needs at the expense of others. Sexual abuse is a form of violence and considered a criminal offense in Germany.