Dështimi

Ndonjëherë shtatzënia përfundon nga një parregullsi themeltare gjatë fekondimit ose gjatë implantimit, për arsye se embrioni nuk do të ishte në gjendje të mbijetonte. Fetusi vdes. Shpesh asnjë nuk e di arsyen e vdekjes së fetusit. Në një dështim, fetusi është më pak i zhvilluar se në një lindje të vdekur.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.