Martesa

Një ceremoni dhe kontratë ligjore që krijon një marrëdhënie ligjore midis 2 partnerëve. Partnerët mund të jenë një burrë (bashkëshorti) dhe një grua (bashkëshortja). Gjithashtu, në shumë vende evropiane një burrë mund të martohet me një burrë tjetër ose një grua mund të martohet me një grua tjetër.

Marriage

A ceremony and legal contract which creates a legal relationship between 2 partners. The partners may be a man (the husband) and a woman (the wife). Also, in many European countries, a man may marry another man, or a woman may marry another woman.