Vithe

Vithet janë një pjesë e trupit, në anën e pasme të tij, midis këmbëve dhe shpinës. Kur një njeri ulet, ai ulet mbi vithet e tij.

Buttock

The buttock is the part at the back of the body between the legs and the back. When a person sits down, she or he sits on her or his buttocks.