Intimiteti

Lidhje e ngushtë. Përkujdesje me dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin. Intimiteti mund të jetë fizik, emocional ose shpirtëror.

Intimacy

Close bond. Respectful and tender care for each other. Intimacy can be physical, emotional or spiritual.