Unaza vaginale

Mjet për parandalimin e shtatzënisë (një metodë kontracepsioni). Unaza vaginale është një unazë plastike e tejdukshme dhe elastike që përmban hormone. Gruaja mund ta fusë unazën në vaginën e saj dhe ta heqë siç vepron me një tampon. Një unazë e mbron nga shtatzënia për katër javë.

Vaginal ring

A means of preventing pregnancy (a method of contraception). A vaginal ring is a transparent, flexible plastic ring containing hormones. A woman can insert the ring into her vagina and remove it like a tampon. A ring protects her from pregnancy for 4 weeks.