Eksitimi seksual

Një ndjenjë e këndshme që krijon dëshirën për seks. Eksitimi rritet gjatë seksit. Kur një burrë ose një grua eksitohet shumë, ai ose ajo mund të ketë një orgazëm.

Sexual arousal

A pleasant feeling that creates the desire for sex. The arousal increases during sex. When a man or a woman gets very aroused, he or she can have an orgasm.