Skanimi me ultratinguj

Ekzaminim i cili tregon fetusin në një ekran. Mjeku ose gjinekologu vendos një xhel rrëshqitës në barkun tuaj dhe e zhvendos pajisjen e ultratingujve mbi bark për të prodhuar një imazh të fetusit. Mjeku do të kryejë një skanim me ultratinguj disa herë gjatë shtatzënisë për t'u siguruar që fetusi juaj është i shëndetshëm dhe ndonjëherë për të përcaktuar seksin dhe ditën që pritet të lindë.

Ultrasound scan

Examination which shows the foetus on a screen. The doctor or gynaecologist puts a slippery gel on your belly and moves the ultrasound device over your belly to produce an image of the foetus. The doctor will carry out an ultrasound scan several times during pregnancy to make sure your foetus is healthy and sometimes to determine the sex and the expected date of birth.