Prostitutie

Seks in ruil voor geld of andere voordelen. Vrouwen, mannen en transgenders kunnen als prostituee werken. In de meeste Europese landen is prostitutie niet strafbaar. Meestal zijn er wel speciale wetten die plichten en rechten voor prostituees en exploitanten van prostitutiebedrijven regelen. Ook zijn er vaak speciale wetten om kinderen en jongeren te beschermen tegen de gevaren van prostitutie.

Prostitution

Sex in exchange for money or other benefits. Women, men and trans people can work as prostitutes. In most European countries, prostitution is not prohibited by law. For the most part, however, there are special laws that regulate duties and rights for prostitutes and prostitution operators. In addition, there are often laws specifically designed to protect children and adolescents from the dangers of prostitution.