Blaasje

Kleine verdikking op de huid waar helder vocht onder zit.

Blister

Small, bubble-like bulge on the skin that is filled with clear-coloured fluid.