کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس

برای افراد حرفه‌ای

چگونه باید درباره سلامت جنسی با مراجعین صحبت کرد؟ Zanzu چگونه میتواند در زمینه مشاوره و آموزش کمک کند؟ پاسخ ها را در اینجا پیدا خواهید کرد.

اطلاعات بیشتر برای افراد حرفه ای

درباره ما

Zanzu پروژه مشترک مرکز فدرال آموزش سلامتی (BzgA) و مرکز تخصصی سلامت جنسی فلاندرز (Sensoa) است.

اطلاعات بیشتر درباره ما