هرانسانی مرز و حریمهایی دارد. این مرز و حریمها بخشی از شخصیت شما است. شما حق دارید مرز و حریمتان محترم شمرده شود. کسی که به مرز و حریم شما تجاوز کند، نسبت به شما بی احترامی کرده و شخصیت شما را جریحه دار نموده است. در صورتی که به مرز و حریم شما تجاوز شود، حق دارید علیه این مسئله اقدام کنید. مرز و حریمها ممکن است در مورد دو شریک (پارتنر) متفاوت باشد.

امکان دارد چیزی که برای شریک (پارتنر) شما قابل قبول است برای شما غیرقابل قبول باشد. اگر ضمن انجام کاری احساس بدی داشتید، متوجه میشوید که شریکتان (پارتنرتان) از مرز و حریم شما عبور کرده است. عبور از مرز و حریم شما زمانی است که کسی بر خلاف میلتان، کاری با شما انجام دهد. تشخیص مرز و حریم خود و مرز و حریم دیگران، همیشه کار آسانی نیست. بنابراین مهم است که در این مورد صحبت بشود. به دیگران بگویید مرزو حریم شما کجاست و توجه کنید که مرز و حریم دیگران را بشناسید و رعایت کنید.

موارد بسیار مشخصی در مورد تجاوز به مرز و حریم وجود دارد، به عنوان مثال:

تمام این کارها خشونت است و نباید تحمل کرد. اگر کسی به مرز و حریم شما تجاوز کرد، میتوانید کمک بگیرید یا به پلیس یا یک مرکز مشاوره مراجعه کنید.

مهم است که شریکهای زندگی (پارتنرها) با هم صحبت کنند. صحبت کردن به شما کمک میکند مرز و حریم دیگری را رعایت کنید. دو طرف باید توافق کنند که چه کاری باید انجام شود و چه کاری نباید انجام شود. هیچ کس حق ندارد شخص دیگری را با خشونت جسمی یا روحی مجبور به انجام کاری بکند. هر دو طرف باید سعی کنند برای یکدیگر شریک (پارتنر) برابری باشند. هیچ کسی حق ندارد نسبت به شخص دیگری اعمال قدرت کند. دو شریک (پارتنر) باید با یکدیگر با توجه و ملاحظه رفتار کنند.

مرد و زنی که برای داشتن سکس توافق دارند

نه گفتن

اگر احساس میکنید که از مرز و حریم شما عبور شده است، بگوئید نه.

گاهی به طور وضوح حس میکنید مایل به کاری نیستید ولی نمیدانید چرا. این مسئله مانعی ندارد. مجبور نیستید دلیلی برای تصمیمتان بیاورید. گفتن نه کافی است. شریک (پارتنر) شما باید به تصمیم شما احترام بگذارد.

امکان دارد که نه گفتن مشکل باشد، خصوصاً اگر شما احساسات شدیدی نسبت به شریک (پارتنر) خود داشته باشید. شاید میترسید او را از دست بدهید. اما نه گفتن شما مهم و صحیح است و به وضوح به شریکتان (پارتنرتان) نشان میدهد که مرز و حریم شما کجاست.

دختری درحال "نه" گفتن به یک پسر.

اگر مایل به کاری نیستید، به شریک (پارتنر) خود جواب مثبت ندهید. روشن و واضح بگویید نه. در هنگام نه گفتن تا آنجا که امکان دارد به چشمان شریک (پارتنر) خود نگاه کنید. اگر برایتان امکان دارد به او بگویید چرا میل به انجام کاری ندارید. در صورت لزوم نظر و تصمیم خود را تکرار کنید. لازم نیست احساس کنید مقصرید. اگر شریک (پارتنر) شما نه را قبول نکرد، کمک بگیرید. مسئله را به یکی از نزدیکان خود بگویید. یا سعی کنید از یک مرکز مشاوره کمک حرفه ای بگیرید.

اگر شریکتان (پارتنرتان) شما را بارها مجبور به انجام کارهایی میکند که نمیخواهید، از خود بپرسید که آیا او برای شما واقعاً شریک (پارتنر) مناسبی است.

خشونت جنسی

اگر کسی شما را با خشونت یا تهدید به خشونت مجبور به انجام کاری کرد که نمیخواهید، این کار اعمال زور محسوب میشود. اعمال زور به معنای عدم رعایت مرز و حریم شما است. 

خشونت جنسی زمانی است که کسی به شما با حرف یا کاری حمله کند و این کار یا حرف به منظور جنسی و تحقیر شما باشد. این شخص به مرز وحریم شما تجاوز کرده است تا احساس قدرت بیشتری داشته باشد.

خشونت جنسی، اشکال مختلفی دارد. مثلاً میتواند به صورت توهین از طریق کلمات جنسی، لمس نقاط حساس و خصوصی بدن شما و یا اجبار به عمل جنسی باشد.

خشونت جنسی مثل هر خشونت دیگری ممنوعیت قانونی دارد. جرم کیفری محسوب میشود و مجرم در صورت شکایت، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.

خشونت جنسی ممکن است توسط اعضای خانواده، بستگان، آشنایان و یا افراد غریبه انجام شود.

کمک گرفتن

اگر مورد خشونت جنسی قرار گرفتید، احساس تقصیر نکنید و خجالت نکشید. این اتفاق برای خیلیها می افتد. درخواست کمک کنید:

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس