در آلمان شما میتوانید از مشاوره و معالجه طبی استفاده کنید و به پزشک مراجعه کنید، بدون آنکه شریک زندگی یا خانواده تان مطلع شود.

پزشکی در حال اطمینان دادن به بیمارش که هیچ اطلاعات محرمانه ای را فاش نمیکند.

مشاوره در باره بارداری و تنظیم خانواده

شما و شریک زندگیتان حق دارید در زمینه کلیه پرسشهای مربوط به بارداری و تنظیم خانواده، از مشاوره استفاده کنید که رایگان است و نیازی نیست نام خود را به مشاوران بگوئید.

میتوانید به تنهایی، به همراه شریک زندگی خود، به همراه یک دوست و یا یکی از اعضای خانواده، به مشاور مراجعه کنید. در عین حال میتوانید از مشاوره اینترنتی استفاده کنید و یا با تلفن کمک رسانی تماس بگیرید. در اینصورت نیز نیازی به ذکر نامتان نیست.

در آلمان، دختران و زنان حق دارند بارداری خود را مخفی نگاه دارند و به رغم این مسئله از زایمان مطمئن توسط پزشک، برخوردار شوند که زایمان محرمانه نامیده میشود.

موارد استثنائی: بیماریهای مسری

امکان دارد پزشکتان در مورد برخی از بیماریها، موظف باشد مراتب را به اداره بهداشت اعلام کند. این مسئله در مواردی پیش میآید که بیماری شما بسیار مسری و برای افراد دیگر بسیار خطرناک باشد.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس