منظور از تمایل جنسی  آن است که فرد، به کدام جنس، احساس تمایل عاطفی و تمایل جنسی  دارد. امکان دارد، شخص به فردی از جنس مخالف (دگرخواهی جنسی) تمایل داشته باشد یا به فردی از جنس مشابه (همجنس گرائی) و یا آن که هم به زنان و هم به مردان (دوجنس گرائی) تمایل داشته باشد.

هیچ کس نمیتواند تمایل جنسی خود را انتخاب کند. انسان های مختلف، دارای تمایلات جنسی متفاوتند. والدین نمیتوانند با روشهای تربیتی، بر همجنس گرائی، دگرخواهی جنسی، یا دوجنس گرائی فرزندانشان تأثیر بگذارند.

وضعیت در آلمان

در آلمان هر فردی، با هر نوع تمایل جنسی، آزاد است، به هرکسی که بخواهد، عشق بورزد. مردان میتوانند به زنان یا به مردان عشق بورزند و به عنوان شریک زندگی انتخاب کنند و زنان نیز میتوانند به مردان یا به زنان عشق بورزند و به عنوان شریک زندگی انتخاب کنند. طبیعتاً افراد دوجنسیتی و میان جنسیتی نیز مختارند آزادانه انتخاب کنند که مایلند با یک مرد، یک زن یا با فردی دوجنسیتی رابطه داشته باشند.

هیچ کس در آلمان به خاطر تمایل جنسی اش مورد تعقیب قرار نمیگیرد و مجازات نمیشود. مطابق قانونی در آلمان، مورد اجحاف یا تبعیض قرار دادن  افراد به خاطر تمایل جنسی شان ممنوع است. بر این اساس از جمله اگر فردی همجنس گرا، دگر جنس خواه، دوجنس گرا، میان جنسیتی یا دوجنسیتی باشد، نباید به این دلیل مورد اجحاف یا تبعیض قرار گیرد.

کمک در صورت وجود سؤالات

اگر به دلیل تمایل جنسی تان مورد اجحاف یا تبعیض قرار میگیرید یا گرفته اید، به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید تا مشاوران این مراکز، به شما در صورت وجود سؤال یا ترس و نگرانی در رابطه با تمایل جنسی تان، به شما کمک کنند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس