فاحشگی یعنی عرضه داشتن سکس در مقابل دریافت پول و یا مزایای دیگر. انسان هایی که به عنوان کارگر سکس (زن یا مرد) در حرفه فاحشگی کارمی کنند، فاحشه نامیده می شوند.

اغلب زن ها هستند که در خدمت مرد ها چنین کاری را انجام می دهند. ولی مردها یا اشخاص ترانس (میان جنس) نیزمی توانند کارگر سکس باشند. مشتری آنان اغلب مردها هستند، ولی گاهی نیززنان هم می توانند باشند.

هنگام سکس در مقابل دریافت پول بایستی حریم شخصی انسان ها حفظ شده و محدوده زندگی دیگران نیزرا محترم شمرد.

سکس سالم

سکس سالم برای همه مشترکین که سکس در مقابل دریافت پول انجام می دهند خیلی مهم است. با روش سکس سالم از خود و دیگری، در مقابل بیماری های مقاربتی حفاظت می نمایید و از حاملگی ناخواسته جلوگیری می کنید:

نصایح برای کارگران زن / مردعرضه کننده سکس

توجه داشتن به نکات زیر برایتان خیلی مهم است:

  • از مشتریان بخواهید که قبلاٌ پول بپردازند.
  • به خود اعتماد داشته باشید. چیزی که برایتان غیر عادی به نظر می رسد، به مشتری خود گوشزد نمایید.
  • حریم شخصی خودتان را حفظ کنید. کاملاٌ واضح بگوئید که شما چه کاری را مایلید انجام دهید و با چه کاری موافق نیستید. کسی حق ندارد شما را برخلاف میلتان مجبور به انجام کاری نماید.
  • محیط کار مطمئنی را انتخاب کنید. وقتی که می خواهید تنها کارکنید: شخص مورد اعتماد خود را در این مورد مطلع نمایید. نام، شماره تلفن و یا شماره ماشین را یادداشت کنید.

وقتی در حین عمل سکس حس می کنید که چیزی درست نیست (یعنی آنطور که باید باشد نیست)، هر آن می توانید از ادامه سکس خودداری کنید.

اگر کارگر جنسی هستید و سؤالی دارید یا به کمک نیاز دارید، میتوانید با سازمانهای مختصص تماس بگیرید.

فاحشگی و قانون

فاحشگی در اغلب کشورهای اروپائی تحت شراطی خاصی مجازاست. امّا در بعضی از کشورهای اروپایی ممنوع است.

درهمه اروپا فاحشگی اجباری، و دادو ستد با انسان، ازنظر قانون ممنوع است.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس