فرج خود (قسمت بیرونی) را هرروز بشویید.

  • فرج خودرا یا فقط باآب یا با آب و صابون عادی از جلو بطرف عقب بشویید.
  • اگر دستگاه تناسلی خوب شتشو گردد، از عفونت رحم جلوگیری خواهد گردید.
  • اگرنتوانید فرج خود را بشویید، کافیست توسط شلنگ،  آب را با فشارزیاد روی مجرای خروجی فرج بپاشید.
  • مقعد خود را از قسمت جلو به عقب بشویید، به طوری که به قسمت بیرونی فرج برخورد ننمایید.
زنی در حال شستشوی واژن از جلو به عقب. او از صابون استفاده نمی کند.

در دوره خونریزی ماهانه تامپون وپوشک بهداشتی را مرتب تعویض نمایید.

سعی کنید خشتک شلواری را که می پوشید خیلی تنگ نباشد. اگر خشتک تنگ باشد باعث خارش فرج گشته، گاهی نیز ممکن است دچار عفونت گردید.

بسیاری از زنان جوان دوست دارند موهای اطراف دستگاه تناسلی خودرا بتراشند. برای بهداشتی بودن تراشیدن موی دستگاه تناسلی ضروری نیست.

واژن دارای توازن اسیدی طبیعی می باشد. این خاصیت اسیدی از عفونت جلوگیری می کند. مهم آنست که توازن خاصیت اسیدی را ازبین نبرید. بنابراین شما نباید واژن خودرا شستشو دهید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس