اندام قابل رؤیت (ظاهری) دستگاه تناسلی زن یعنی اندام جنسی یا فرج (وُلوا) عبارتند از:

دهانه مجرای ادرار و مقعد متعلق به اندام جنسی یا آلت تناسلی نیستند.

فرج هر زن دارای یک فرم است. شکل فرج مهم نیست وارتباطی به طرزکار آن ندارد.

لبه ها و دهانه ورودی واژن / مهبل

لبه ها تکه ای پوستی شبیه لب می باشند. آن ها از واژن، چوچوله و مجرای خروج ادرار محافظت می کنند.

دستگاه تناسلی زن دارای دو جفت لبه می باشد: 

  • لبه بیرونی: این لبه معمولا از مو پوشیده شده و کلفتر از لبه درونی می باشد.
  • لبه درونی: این لبه دارای مونیست و نازکتراز لبه بیرونی است. این لبه می تواند بزرگتر یا کوچکتر ازلبه بیرونی باشد

لبه درونی اندام جنسی بعضی از زن ها لبه بیرونی را می پوشاند. در بعضی زن ها ولی لبه درونی کاملاً زیرلبه بیرونی قراردارد. فرم یا شکل لبه ها مهم نیست و ربطی به طرز کارآن ها ندارد.

در وسط لبه ها مجرای واژن قرار دارد.

کلیتوریس (چوچوله)

چوچوله عضویست بسیار حساس در بالای مجرای ادار. چوچوله در جایی قرار دارد که لبه درونی وتپه ونوس  به هم میرسند.

قسمت قابل رؤیت چوچوله به اندازه یک نخود است. بعضی مواقع نیز کوچکتر و یا بزرگتراست. چوچوله دارای دو بازوی دراز به طرف داخل بدن می باشد: جسم شق شونده یا ورم کننده. این بزرگترین قسمت چوچوله را تشکیل می دهد و درزیر پوست قراردارد و قابل رؤیت نیست. هر دو بازوی چوچوله تا قسمت برونی لبه ادامه دارند.

چوچوله مهمترین عضو زن برای برانگیختن حس درهنگام سکس است. لمس کردن یا مالاندن چوچوله در بسیاری اززنان ایجاد اوج لذّت می نماید.

در چند کشور آفریقایی و آسیایی چوچوله دختران و زنان را می برند (ختنه می کنند). بریدن و ناقص کردن / ختنه کردن آلت زنانه در آلمان و اروپا ممنوع است.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس