اندامهای جنسی قابل مشاهده (بیرونی) زن، بخش بیرونی اندام جنسی زن (فرج) نامیده میشود.

زنی در حال خوابیده با پاهای باز. اندامهای جنسی قابل مشاهده مشخص شده است.
اندامهای جنسی قابل مشاهده (بیرونی) زن عبارت است از: 1- لبهای خارجی مهبل (واژن)، 2- لبهای داخلی مهبل (واژن)، 3- دهانه مهبل (واژن)، 4- کلیتوریس. د

دهانه مجرای ادرار و مقعد، اندامهای جنسی نیستند.

شکل فرج هر زنی متفاوت است. شکل فرج تأثیری بر کارکرد آن ندارد.

لبهای خارجی و دهانه مهبل (واژن)

لبهای خارجی مهبل (واژن) به صورت تکه های پوست شبیه به لب میباشند که از مهبل (واژن)، کلیتوریس و دهانه مجرای ادرار محافظت میکنند.

زن دارای دو جفت لب مهبل (واژن) است.

  • لبهای خارجی مهبل (واژن): معمولاً پوشیده از مو و ضخیم تر از لبهای داخلی مهبل (واژن) است.
  • لبهای داخلی مهبل (واژن): بدون مو و نازکتر از لبهای بیرونی است. لبهای داخلی ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از لبهای بیرونی مهبل (واژن) باشد.

در بعضی زنان لبهای داخلی مهبل (واژن)، لبهای بیرونی را میپوشاند. شکل آنها تأثیری بر کارکردشان ندارد.

بین دو لب داخلی مهبل (واژن)، محل ورود به مهبل است.

کلیتوریس

کلیتوریس اندام بسیار حساسی است که در بالای دهانه مجرای ادرار قرار دارد. کلیتوریس در محلی قرار دارد که لبهای داخلی مهبل (واژن) به یکدیگر وصل میشود.

بخش بیرونی و قابل مشاهده کلیتوریس به اندازه یک نخود است. گاهی بخش قابل مشاهده کوچکتر یا بزرگتر است. کلیتوریس دو بازوی بلند به سمت داخل بدن دارد: بخش قابل نعوظ که بزرگترین قسمت کلیتوریس است. در زیر پوست قرار دارد و دیده نمیشود. دو بازوی کلیتوریس تا لبهای خارجی مهبل (واژن) ادامه دارد.

کلیتوریس برای احساس تحریک جنسی زنان، مهمترین اندام است. لمس یا نوازش کردن کلیتوریس در بسیاری از زنان منجر به ارگاسم میشود.

در چندین کشور آفریقائی و آسیایی کلیتوریس دختران و زنان بریده میشود. این کار قطع (مثله) کردن اندام جنسی زن نامیده میشودو قطع (مثله) کردن اندام جنسی زن در آلمان و اروپا ممنوع است.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس