تماس بین دو نفر که دلیل عمده آن سکس است. به این دلیل بستگی میان دو شریک (پارتنر) محدود است. تماس موقت برای سکس، ممکن است یک یا چند بار اتفاق بیافتد. برخی اوقات دو شریک (پارتنر) از قبل یکدیگر را میشناسند، گاهی هم اینطور نیست.

شریکهای جنسی ممکن است با یک یا چند فرد دیگر، روابط نوع دیگری داشته باشند.

اگر با شریکهای جنسی مختلفی، سکس محافظت نشده در رابطه موقت دارید،خطر ابتلای شما به عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) بیشتر از سایرین است. برای محافظت از خود از کاندوم استفاده کنید.

مرد و زنی در حال مغازله در یک بار
این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس