رابطه

وقتی بین دو نفر رابطه ای است، پیوندی با یکدیگر دارند. آنها شریک هستند و با هم زندگی می کنند.

Relationship

Partners are two people who have feelings for each other and a bond with each other.