قانون

قوانینی که تعیین می کنند چه کارهایی را می توانید انجام دهید و چه کارهایی را نمی توانید انجام دهید. هر کشور قانون مختص به خود را دارد. اگر قانون را نقض کنید ممکن است مجازات شوید (ممکن است مجبور شوید پول بپردازید یا به زندان بروید).

Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).