عفونی کردن

سرایت یک بیماری (عفونت) به شخصی، به عنوان مثال از طریق تماس جنسی.

To infect

To pass on a disease (infection) to someone, for example through sexual contact.