سرایت دادن

انتقال یک بیماری (عفونت) به شخصی دیگر، به عنوان مثال از طریق تماس جنسی.

To infect

To pass on a disease (infection) to someone, for example through sexual contact.